015

120” (108”) with satin cord edge….(Diamond white, ivory or white satin cord)… All tulle colors

015

$180.00

015

120” (108”) with satin cord edge….(Diamond white, ivory or white satin cord)… All tulle colors

 015 120” (108”) with satin cord edge….(Diamond white, ivory or white satin cord)… All tulle colors


015
120” (108”) with satin cord edge….(Diamond white, ivory or white satin cord)… All tulle colors

Satin Cord Edge

Tulle Color